ประวัติความเป็นมา

 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์


ประวัติ ความเป็นมา

– ปี 2552 จุดเริ่มต้น

– ปี 2553 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

– ปี 2556 ก่อเกิดศูนย์แพทยศาสตร์แห่งที่ 36 ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมชนบท
  2. จัดการฝึกเพิ่มพูนทักษะแก่แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ให้มีความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรแพทย์หลังปริญญา
  4. มุ่งผลิตเเพทย์ประจำบ้านที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความสามารถในการเป็นนักวิชาการและที่จะศึกษาต่อเนื่องได้
  5. สนับสนุนงานวิจัย วิชาการ แก่แพทย์ นิสิตแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาล
  6. ร่วมกับองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาวิชาการ งานวิจัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชนอย่างยั่งยืน” (Standard, Community, Holistic, Sustainable)

อัตลักษณ์

“บัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ คุณธรรม ทักษะชีวิต”

ปณิธาน

Wisdom for Community Empowerment  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

 

ปัจจุบันโดยมี นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

และได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา

 

การผลิตบัณฑิตแพทย์

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2556

   สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 (New track จำนวน 10 คน)

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2557

   สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 (New track จำนวน 9 คน)

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2558

   CPIRD 5 คน รวมจำนวน 20 คน

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559

   CPIRD จำนวน 20 คน

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2560

   CPIRD จำนวน 20 คน

(ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน ทั้งหมด 60 คน)

—————————————————————————————————————————————–

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ลง วันที่ 28 ธันวาคม 2552 จะร่วมกันผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-สุขภาพ สาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต และจะได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมผลิต และพัฒนาดำเนินงาน

การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลนครพิงค์
         โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยความสนับสนุนของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ ทุกท่าน โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ขึ้นโดยมี นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ และมีรองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ ดูแลพัฒนาในส่วนต่างๆ รวมถึงมีตัวแทนคณะทำงานจากกลุ่มงานเพื่อร่วมกันดำเนินงาน โครงการผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

        เริ่มแรกปี 2555 สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตั้งอยู่ อาคาร 8 ชั้น 1 ต่อมาในปี 2558 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการ ณ อาคาร 6 ชั้น 5 และปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาเปิดทำการอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ปฏิบัติงาน 16 คน ดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์แพทย์ฯ รวมถึงร่วมประสานงานระหว่างโรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ รองรับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในปี 2555
ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.นครพิงค์ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ มีความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการจัดการสอบทักษะทางคลินิก ได้แก่ การจัดทำ-ข้อสอบ การจัดเตรียมสถานที่สอบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการซักซ้อม ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยจำลอง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยการสอนจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์