นิสิตแพทย์ ณัฐพล ชมภูปิน    นิสิตแพทย์ ธีมธัช พจมานวิพุธ      นิสิตแพทย์ วาสนา คำนันท์

    

     นิสิตแพทย์ ชาลิสา โปธาสินธุ์    นิสิตแพทย์ อดุลวิทย์ ทัศนิยม      นิสิตแพทย์ ชนสรณ์ กันธิพันธุ์ 

    

     นิสิตแพทย์ ปรีดา ถาอ้าย       นิสิตแพทย์ สุภาริน ดุษฎีวิจัย      นิสิตแพทย์ รัชฎากร ตันชุ่ม

    

นิสิตแพทย์ ศศิฉาย ไพบูลย์สวัสดิ์ นิสิตแพทย์ กาญจน์สุธี วงศ์ประเสริฐ นิสิตแพทย์ ภาษิณี บุญญานันต์

    

     นิสิตแพทย์ ณัฐณิชา วรอุทัย    นิสิตแพทย์ วิชญา สุทธการ      นิสิตแพทย์ สิรพิชญ์ เสมือนใจ

    

     นิสิตแพทย์ นิชานันท์ รินคำ    นิสิตแพทย์ พิมสิริ จันตาบุญ           นิสิตแพทย์ อธิษฐ์ ละออง

    

   นิสิตแพทย์ ธนาธิป ปัญจขันธ์    นิสิตแพทย์ ยุพวรรณ แนวกิติ      นิสิตแพทย์ วรากร แสงเงินชัย

    

นิสิตแพทย์ สุรัชดา ปัญญาวงค์      นิสิตแพทย์ ภูมิสิทธิ์ ตะนะสอน      นิสิตแพทย์ ธณัฏฐา ทองสะอาด

    

   นิสิตแพทย์ โสภิตา เทพวงค์        นิสิตแพทย์ อัคนี ภิญญวัย         นิสิตแพทย์ ชุตินันท์ สมบูรณ์

                             

                            นิสิตแพทย์ ติณณ์ เริ่มหิรัญวงศ์    นิสิตแพทย์ ศตคุณ สุขุมิน