นิสิตแพทย์ นันทชพร นันทวงค์                                   นิสิตแพทย์ วริยา ใจญาณ

                                 

นิสิตแพทย์ คุณากร ทศพรพิทักษ์                           นิสิตแพทย์ เกรียงศักดิ์ ศรีจรัสกุล

                                  

นิสิตแพทย์ เทพรัตน์ คมปรียารัตน์                             นิสิตแพทย์ สุภาภรณ์ ศรีวิราช

                                 

นิสิตแพทย์ พัชรพร ห่วงภักดี                                 นิสิตแพทย์ วัชรพล ณ ลำพูน

                              

นิสิตแพทย์ ณัฐณิชา จินดาวงค์                               นิสิตแพทย์  พชร เอื้อพิทักษ์สกุล

                                  

นิสิตแพทย์  จักรพันธ์ มีพรบูชา                               นิสิตแพทย์  ตรีพินิจ ศรีสวัสดิ์

                                   

นิสิตแพทย์  กฤตภาส เทพประการ                              นิสิตแพทย์  สิรินทรา กรุณา

                                

นิสิตแพทย์  ทศพร วัฒนาศิริวิโรจน์                       นิสิตแพทย์  เชิญจุฑา กะนะแสง

                                   

นิสิตแพทย์  ธณิศรา ลืมปกรณ์กุล                          นิสิตแพทย์  ขนิษฐา เมืองพระฝาง

                                 

นิสิตแพทย์  โยษิตา จิตวัชรนันท์                             นิสิตแพทย์  รัชนีกร ดอกเกี๋ยง