ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะทีมประเมินรับรองมาตรฐาน WFME Assessment ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 3 เมษายน 2561