นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ณ ภาควิชา รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม , อ.พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ และ อ.พญ.วราลี ตียาสุนทรานนท์ เป็นผู้บรรยายวิชาการให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์รวมถึงการพาไปดูการทำหัตถการจริง ในวันที่  2 เมษายน 2561