นายแพทย์ อิทธาวุธ งามพสุธาดล

 

นายแพทย์ บุญฤทธิ์ คำทิพย์

 

แพทย์หญิง วรัตม์สุดา สมุทรทัย

 

แพทย์หญิง มาริสา ทองนอก

 

 

แพทย์หญิง อัจฉมาพร สาลี

 

แพทย์หญิง กมลชนก บุญศรี

 

แพทย์หญิง ปุยเมฆ เกษมถาวรศิลป์

 

แพทย์หญิง ธัญญาณ์ รอดกนก