ชั้นปีที่ 4

322401สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 1

322402 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 2

322408มคอ. 3 ศัลย์ 1

322409มคอ. 3 ศัลย์ 2

322406มคอ3.สูติ1

322407มคอ3.สูติ2

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1

322404 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ต่อ

322403เวชศาสตร์ชุมชนเวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 1

322410มคอ.3 จิตเวช

 

ชั้นปีที่ 5

322507 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1

322502เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 2

322501 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 3

322503 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3

322504 สุขภาพและโรคของสตรี 3

322505 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 3

322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4

 

ชั้นปีที่ 6

322601 สุขภาพและโรคของเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น 4

322602เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ 3

322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4

322603 สุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4ต่อ

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4

322604 สุขภาพและโรคของสตรี 4 ต่อ

322605 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 5

322606 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 6

322607 เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 2