แพทย์หญิง กมลวรรณ สิริอารีย์

นายแพทย์ ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา

แพทย์หญิง พิมพ์พร พรหมคำตัน

นายแพทย์ มนต์ชัย แก้วลาย

 

แพทย์หญิง ณัฏฐินี เทพสุวรรณ