นายแพทย์ ฉัตรชัย คูณรังสีสมบูรณ์

 

แพทย์หญิง ลดาวรรณ หาญไพโรจน์