นายแพทย์ ชาญชัย พจมานวิพุธ

 

นายแพทย์ วรพจน์ ปลื้มฤดี

 

นายแพทย์ ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล