นายแพทย์ กิจจา เจียรวัฒนกนก

 

นายแพทย์ กิตติสัณห์ กาญจนวงค์ชัย

 

นายแพทย์ โดมทอง เหมะธุลินทร์

 

นายแพทย์ ธรณี กายี

 

นายแพทย์ ประพนธ์ เปี่ยมอนันต์

 

นายแพทย์ สุนิล กุลจลา

 

นายแพทย์ สุรเดช หวังกระกูลชัย

 

นายแพทย์ อมรชัย กริชนิกรกุล

 

แพทย์หญิงสุดาทิพย์ นิ่มกิ่งรัตน์