นายแพทย์ พงษ์พัฒน์ สัตโยภาส

 

แพทย์หญิง ประกายวรรณ ตาเรืองศรี

 

แพทย์หญิง พีรยา ชัยศิริ

 

แพทย์หญิง ลักขณาพรรณ เรือนโรจน์รุ่ง