แพทย์หญิง สุนทรี มูลรินต๊ะ

 

แพทย์หญิง ดวงกมล ประดิษฐ์ด้วง

 

แพทย์หญิง เมลิสสา พันธุ์เมธิศร์