แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ

 

แพทย์หญิง วารุณี มณีรัตน์

 

นายแพทย์ สมชาย เลาห์อุทัยวัฒนา

 

แพทย์หญิง สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

 

นายแพทย์ สุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์

 

แพทย์หญิง อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์