นิสิตแพทย์ ขนิษฐา ต๊ะชู้                                  นิสิตแพทย์ จรรยวรรธน์  สุวรรณฤทธิ์

 

                          

              นิสิตแพทย์ ฉัตร เชาวนาดิศัย                              นิสิตแพทย์ ชญานนท์  ศรีใจอินทร์

 

                                

        นิสิตแพทย์ ชัยรินทร์  พงษ์สุวรรณ                                  นิสิตแพทย์ ตฤณกฤต  สิทธิศร

 

                                 

       นิสิตแพทย์ เวธกา  สุขมี                                               นิสิตแพทย์ ศตวรรษ  เทพสุธรรม

 

                                   

     นิสิตแพทย์ อาภากร   ชารีวัน                                          นิสิตแพทย์ อิสรีย์  สัสสินทร

 

                               

      นิสิตแพทย์ กนกวรรณ  กันยานะ                                      นิสิตแพทย์ กิตติศักดิ์  วิเชียรสรรค์

 

                                  

    นิสิตแพทย์ กัญญาภัค  มินรินทร์                                        นิสิตแพทย์ จิรภัทร  มาศิริ

 

                                 

   นิสิตแพทย์ ดนัยภัทร  วงษ์วรศรีโรจน์                                 นิสิตแพทย์ นพรัตน์  บาไสย์

 

                                        

       นิสิตแพทย์ นวกิจ  พรหมมินทร์                                  นิสิตแพทย์ ปุริมพัฒน์  พยอมภควัฒน์

 

                                    

   นิสิตแพทย์ พิจิตรา  จันทร์เจนจบ                                       นิสิตแพทย์ สุทธิพงษ์  ไชยสิทธิ์