นิสิตแพทย์ วุฒิชัย ธานีรัตน์                                          นิสิตแพทย์ สุเมธ นาจรัส

 

                                     

            นิสิตแพทย์ อิสรพงษ์ โคตรมี                                       นิสิตแพทย์ ดวงมณี จตุสดมภ์

 

                                             

        นิสิตแพทย์ นัทศวรรณ โฆษิตานนท์                                   นิสิตแพทย์ กฤติน   เอื้อพิทักษ์สกุล

 

                                 

                นิสิตแพทย์ ชยพล เจริญศิริ                                       นิสิตแพทย์ จิรายุ เตชะกุลวิโรจน์

 

                                     

        นิสิตแพทย์ จีรพัชร จารุศิริพจน์                                           นิสิตแพทย์ ธีริศรา ตาคำ

 

                                     

        นิสิตแพทย์ นุชนาฎ จิณะไชย                                             นิสิตแพทย์ บัณฑนิษฐ์ บุณธิฟอง

 

                                       

            นิสิตแพทย์ พิมพ์ชนก ดวงดี                                             นิสิตแพทย์ พึงใจ วีระพงษ์

 

                                          

          นิสิตแพทย์ ภูดิศ เขียวสิงห์                                       นิสิตแพทย์ รัชนีกร จำเริญทรัพย์ไพศาล

 

                                        

            นิสิตแพทย์ สิริวรา  วรามิตร                                             นิสิตแพทย์ สุทธิดา จตุจินดา           

    

                                   

            นิสิตแพทย์ สุธินี เมืองสุวรรณ                                      นิสิตแพทย์ อภิชญา ปิงสุแสน