นิสิตแพทย์ จักรีวรรณ  ไชยวังเย็น                                 นิสิตแพทย์ จิตติพร  มากเมือง 

 

                                

        นิสิตแพทย์ ฐตพล  ยากองโค                                         นิสิตแพทย์ ธนธรณ์  อินต๊ะเสนา

 

                                              

           นิสิตแพทย์ ธนพร  ขุมทอง                                      นิสิตแพทย์ ธิติญา  หวงสุวรรณากร

 

                                          

            นิสิตแพทย์ เบญจวรรณ  ตาแก้ว                              นิสิตแพทย์ ปารัช  วิษณุมหิมาชัย

 

                                         

              นิสิตแพทย์ วิชัย  พิบูลย์                                           นิสิตแพทย์ ธนกฤต  บัวสระ

 

                                    

            นิสิตแพทย์ ภัทรณพัทธ์  ภัทรสุรดา                              นิสิตแพทย์ รดา  เตชะกุลวิโรจน์

 

                                 

            นิสิตแพทย์ ศิรามพุช จุลเจิม                                    นิสิตแพทย์ สริยา  เสือแซมเสริม

 

                                   

        นิสิตแพทย์ สโรชินี  สถิตเลิศสกุล                                    นิสิตแพทย์ สิริกร  สาททอง

 

                                

           นิสิตแพทย์ รุ่งรัตน์  คำสีทา                                   นิสิตแพทย์ วีรพันธ์  การบรรจง

 

                                 

           นิสิตแพทย์ สุทธินี  ผกานนท์                                   นิสิตแพทย์ อุภัยภัทร  เพ็ญโพธิ์