แพทย์หญิง กนกรัชต์  พลานุภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลแม่สอด

จังหวัด : ตาก

 

แพทย์หญิง กุลธิดา  วัชระมณีกาญจน์

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลพิมาย

จังหวัด : นครราชสีมา

 

 

นายแพทย์ ชานนท์  ต้นมณี

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลลำพูน

จังหวัด : ลำพูน

 

 

แพทย์หญิง ธิดานัย  คำเอียด

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลลำพูน

จังหวัด : ลำพูน

 

 

แพทย์หญิง ธิปพาวัญ  จำปาพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลลำพูน

จังหวัด : ลำพูน

 

 

นายแพทย์ พิชิต  ตรีไตรสิทธิ์

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลศรีสะเกษ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

 

 

แพทย์หญิง เพ็ญพรรณ  กัณฑะษา

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลพะเยา

จังหวัด : พะเยา

 

 

แพทย์หญิง หทัยทิพย์  ตั้งตระกูล

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

จังหวัด : กำแพงเพชร

 

 

แพทย์หญิง อาภา  สุทธิพงศ์สกุล

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลศรีสังวร

จังหวัด : สุโขทัย