แพทย์หญิง ชลธิรา  ศรีสวัสดิ์                  

              สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร                   

         จังหวัด :  อุบลราชธานี                 

               

แพทย์หญิง ธีรภรณ์  บุญยืน

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลนครพิงค์

จังหวัด : เชียงใหม่

             

              

                                     นายแพทย์ นครินทร์  ยันตะบุศย์                                  

                         สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง                             

จังหวัด : ลำพูน   

                           

           

แพทย์หญิง นลิตา  เหลาแหลม

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลมัญจาคีรี

จังหวัด : ขอนแก่น

 

แพทย์หญิง ปิยวรรณ  คำศรีพล

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุขเกษม โรงพยาบาลสกลนคร

จังหวัด : สกลนคร

               

    

แพทย์หญิง วรางครัตน์  เลาหวัฒน์

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด : ขอนแก่น        

 

        

แพทย์หญิง วัชรียา  ปาละกุล  

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลป่าบอน

จังหวัด : พัทลุง         

            

 

นายแพทย์ ศุภศิษฏ์  การดี

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลระยอง

จังหวัด : ระยอง

 

 

แพทย์หญิง อภิรดา  ฉิมพาลี

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

     จังหวัด : นครพนม      

 

                     

แพทย์หญิง อุทัยวรรณ  จันทร์รุ่งโรจน์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน (ปัจจุบัน) : โรงพยาบาล 50 พรรษาวชิราลงกรณ์

จังหวัด : อุบลราชธานี