ภาพบรรยากาศ การอบรม Exploratory Course in Medical Education for “Rookie” Teacher ครั้งที่ 2
ระว่างวันที่ 27-พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่