Showing: 1 - 5 of 15 RESULTS
คณะกรรมการศูนย์แพทย์ฯ

คณะกรรมการศูนย์แพทย์ฯ

  • ฝ่ายบริหารงาน
  • ฝ่านงานหลักสูตรและพัฒนาการศึกษา
  • ฝ่ายงานประเมินผล
  • ฝ่ายติดตามและประเมินบัณฑิต
  • ฝ่ายพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา
  • ฝ่ายงานพัฒนาศักยภาพนิสิตแพทย์
  • ฝ่ายงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
  • ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน