Showing: 1 - 5 of 21 RESULTS
Uncategorized ภาพกิจกรรม

รับน้องนิสิตแพทย์ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

รับน้องนิสิตแพทย์ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

พี่พาน้องไหว้สักการะบูชาครูศรีวิชัยและเยี่ยมชมสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ต้นไม้, เด็ก, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, งานแต่งงาน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

Uncategorized ทำเนียบนิสิตแพทย์ นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 6

นิสิตแพทย์ รุ่นที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลนครพิงค์

                                 

นิสิตแพทย์ นันทชพร นันทวงค์                                   นิสิตแพทย์ วริยา ใจญาณ

                                 

นิสิตแพทย์ คุณากร ทศพรพิทักษ์                           นิสิตแพทย์ เกรียงศักดิ์ ศรีจรัสกุล

                                  

นิสิตแพทย์ เทพรัตน์ คมปรียารัตน์                             นิสิตแพทย์ สุภาภรณ์ ศรีวิราช

                                 

นิสิตแพทย์ พัชรพร ห่วงภักดี                                 นิสิตแพทย์ วัชรพล ณ ลำพูน

                              

นิสิตแพทย์ ณัฐณิชา จินดาวงค์                               นิสิตแพทย์  พชร เอื้อพิทักษ์สกุล

                                  

นิสิตแพทย์  จักรพันธ์ มีพรบูชา                               นิสิตแพทย์  ตรีพินิจ ศรีสวัสดิ์

                                   

นิสิตแพทย์  กฤตภาส เทพประการ                              นิสิตแพทย์  สิรินทรา กรุณา

                                

นิสิตแพทย์  ทศพร วัฒนาศิริวิโรจน์                       นิสิตแพทย์  เชิญจุฑา กะนะแสง

                                   

นิสิตแพทย์  ธณิศรา ลืมปกรณ์กุล                          นิสิตแพทย์  ขนิษฐา เมืองพระฝาง

                                 

นิสิตแพทย์  โยษิตา จิตวัชรนันท์                             นิสิตแพทย์  รัชนีกร ดอกเกี๋ยง