ประวัติ ความเป็นมา

– ปี 2552 จุดเริ่มต้น

– ปี 2553 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

– ปี 2556 ก่อเกิดศูนย์แพทยศาสตร์แห่งที่ 36 ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา 

ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด

ค่านิยม

 1. การทำงานเป็นทีม(Team work)
 2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ(customer focus)
 3. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง( Quality improvement)
 4. ยึดหลักคุณธรรม(integrity)

ปณิธาน  

 ผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีสู่สังคม

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแพทย์ดีของชุมชน เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิคชั้นนำระดับประเทศ ในปี 2567

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญได้มาตรฐานสากล
 2. มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้บริการชุมชนและสังคม
 3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และแพทยศาสตรศึกษาแก่สังคม
 4. สนับสนุนผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวตกรรมทางการแพทย์รวมถึงงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และบริการชุมชนร่วมกับการจัดการเรียนการสอน

คุณลักษณะบัณฑิตแพทย์พะเยาที่พึงประสงค์( intended outcome)

 1. ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเหมาะสมกับความเป็นแพทย์(moral and ethic)
 2. ประยุกต์ความรู้ในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวินิจฉัย ดูแลรักษา(patient care: clinical skills and procedural skills) และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม (holistic)สมเหตุผลและปลอดภัย
 3. สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในระดับครอบครัว ชุมชนและประชาชน( health promotion and prevention)
 4. สื่อสารสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติ และประชาชน(communication skills)
 5. สื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพ (interprofessional communication skills)
 6. พัฒนาความรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง(long life learner)

นโยบายหลักมีดังนี้

 1. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและกำ กับดูแลจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 2. จัดทำและดำเนินแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับโรงพยาบาลนครพิงค์ คณะแพทยศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)
 4. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตแพทย์ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาและมีอัตลักษณ์ตามที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด
 5. สนับสนุนการฝึกอบรมเฉพาะทางของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
 6. พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 7. สนับสนุนการทำวิจัย/นวัตกรรมทั้งด้านวิชาการ แพทยศาสตรศึกษา และนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
 8. สนับสนุนและให้บริการวิชาการสู่สังคม
 9. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 10. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 11. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การผลิตบัณฑิตแพทย์

–  นิสิตแพทย์รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2556 สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 (New track จำนวน 10 คน)

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2557 สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 (New track จำนวน 9 คน)

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2558  CPIRD 5 คน รวมจำนวน 20 คน

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2559  CPIRD จำนวน 20 คน

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2560  CPIRD จำนวน 20 คน(ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน ทั้งหมด 60 คน)

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2561  CPIRD จำนวน 20 คน(ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน ทั้งหมด 60 คน)

– นิสิตแพทย์รุ่นที่ 7 เข้าศึกษาชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2562  CPIRD จำนวน 30 คน(ปัจจุบัน ณ ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน ทั้งหมด 72 คน)

—————————————————————————————————————————————-

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์เเพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยพะเยา ลง วันที่ 28 ธันวาคม 2552 จะร่วมกันผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์-สุขภาพ สาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาตรบัณฑิต และจะได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยมีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา เป็นโรงพยาบาลหลักในการร่วมผลิต และพัฒนาดำเนินงาน

การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลนครพิงค์
               โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยความสนับสนุนของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ และแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ ทุกท่าน โรงพยาบาลนครพิงค์จึงได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ขึ้นโดยมี นพ.ชาญชัย พจมานวิพุธ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ และมีรองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ ดูแลพัฒนาในส่วนต่างๆ รวมถึงมีตัวแทนคณะทำงานจากกลุ่มงานเพื่อร่วมกันดำเนินงาน โครงการผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อ

         เริ่มแรกปี 2555 สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ตั้งอยู่ อาคาร 8 ชั้น 1 ต่อมาในปี 2558 ได้ย้ายสำนักงานมาทำการ ณ อาคาร 6 ชั้น 5 และปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานมาเปิดทำการอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ปฏิบัติงาน 16 คน ดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์แพทย์ฯ รวมถึงร่วมประสานงานระหว่างโรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ฯ รองรับนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในปี 2555
ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตร์ฯ รพ.นครพิงค์ ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์ มีความเข้าใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการจัดการสอบทักษะทางคลินิก ได้แก่ การจัดทำ-ข้อสอบ การจัดเตรียมสถานที่สอบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการซักซ้อม ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยจำลอง ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยการสอนจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์